สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
TEL. 02-318-3655 , 081-866-7072 Line ID : @JANIVIS

เครื่องทำลายเอกสาร IDEAL 2270 (11-13แผ่น)

฿19,000.00

– ทำลายเอกสารได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 – 11 แผ่น ( 80 แกรม )
– Security Level 2 ทำลายแบบ Strip cut ขนาดเอกสารที่ถูกทำลาย 4 มม.
– ทำลายกระดาษ ลวดเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี
– หน้ากว้างช่องใส่เอกสาร 220 มม.
– มีช่องสำหรับแยกทำลายแผ่นซีดี
– ความจุถังใส่กระดาษ 20 ลิตร (ช่องทำลายซีดี 3 ลิตร)
– ผลิตจากประเทศเยอรมันนี

สินค้าหมดแล้ว

รหัสสินค้า: 3937 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เครื่องทำลายเอกสารอัตโนมัติ รุ่น IDEAL 2270
ดีไซน์สวยงาม ช่วยให้มองเห็นเอกสารที่ทำลายด้านใน ช่วยให้เอกสารถูกทำลายอย่างถูกวิธี และปลอดภัย และช่วยลดจำนวนเอกสารที่ไม่จำเป็น ออกไปจากโต๊ะคุณ ทำให้แผนก หรือสำนักงานของคุณดูเป็นระเบียบเรียบร้อย

 2270 — ท ำลำยเอกสำรได้ครั้งละ 11 – 13 แผ่น ( 70 แกรม) 9 – 11 แผ่น ( 80 แกรม ) Security Level P-2 (DIN 66399) ท ำลำยแบบ Strip cut ขนำดเอกสำรที่ถูกท ำลำย 4 มม.

 ท ำลำยกระดำษ ลวดเย็บกระดำษ คลิปหนีบกระดำษ บัตรเครดิต ซีดีและดีวีดี

 หน้ำกว้ำงช่องใส่เอกสำร 220 มม.

 ควำมเร็วในกำรตัด 0.06 เมตร/วินำที

 มีช่องส ำหรับแยกท ำลำยแผ่นซีดี

 มีฝำครอบป้องกันอันตรำยจำกใบมีด

 มีสวิทซ์เดินหน้ำ และถอยหลัง แบบ multifunction switch

 กรณีที่ไม่ได้ใช้งำนเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติ และเมื่อใส่กระดำษเครื่องจะท ำงำนต่อ (Auto Start/Stop)

 กรณีที่ใส่กระดำษมำกเกินไป เครื่องจะหยุดกำรท ำงำนเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

 กรณีที่มอเตอร์เกิดควำมร้อน เครื่องจะหยุดกำรท ำงำนเองอัตโนมัติ (Auto Stop)

 ถังอยู่บริเวณหน้ำเครื่อง ง่ำยต่อกำรน ำเอกสำรออกไปทิ้ง

 ควำมจุถังใส่กระดำษ 20 ลิตร (ช่องท ำลำยซีดี 3 ลิตร)

 ก ำลังไฟในกำรท ำลำยเอกสำร 150 วัตต์ ไฟฟ้ำ 220 โวลท์

 ขนำดเครื่อง (สูง x กว้ำง x ลึก) 537 x 345 x 220 มม.

 น้ ำหนัก 12.5 กก.

 ผลิตจำกประเทศเยอรมันนี

 รับประกันสินค้ำ 2 ปี (รับประกันใบมีดตลอดอำยุกำรใช้งำน)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 25 กก.