สั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ 24 ชั่วโมง
TEL. 02-318-3655 , 081-866-7072 Line ID : @JANIVIS

เครื่องตัดกระดาษระบบไฮโดรลิค IDEAL รุ่น 5560

฿650,000.00

เครื่องตัดกระดาษไฮดรอลิค ตัดกระดาษได้หน้ากว้าง 550 มม.

ตัดกระดาษได้หนาสุด 95 มม. มีการปรับระยะตัดด้วย Electronic

หน้าจอระบบสัมผัส (Touch pad) ระบบ IR light beam safety curtain

ระบบ “EP” Backgauge Control ใช้ปุ่มกดในการตั้งค่าการตัด พร้อมกันนี้ยังสามารถตั้งโปรแกรมการตัดได้ 99 โปรแกรม เครื่องยังมีกุญแจและสวิทซ์

ควบคุมการเปิด-ปิดเครื่อง ส่วนใบมีดทำมาจาก “Solingen steel” ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทานกว่าใบมีดปกติ

รหัสสินค้า: 1179 หมวดหมู่:

คำอธิบาย

เครื่องตัดกระดำษที่ตัดกระดำษและทับกระดำษด้วยระบบไฮโดรลิค
✓ ตัดกระดำษได้หน้ำกว้ำง 550 มิลลิเมตร
✓ ตัดกระดำษได้หนำสุด 95 มิลลิเมตร (1,200 แผ่น / 70 แกรม)
✓ ตัดกระดำษได้ลึก 570 มิลลิเมตร ตัดได้แคบสุด 32 มิลลิเมตร
✓ สำมำรถตัดได้ขนำดเล็กสุด 1/10 มิลลิเมตร (0.1 มิลลิเมตร)
✓ มีไฟ LED สีแดงบอกระยะที่ใบมีดตัด
✓ มีไฟ LED สีขำวเพิ่มควำมสว่ำงในกำรมองงำนที่หน้ำเครื่อง ปรับควำมสว่ำงได้ 3 ระดับ
✓ แสดงระยะตัดเป็นตัวเลขดิจิตอล สำมำรถตั้งโปรแกรมกำรตัดได้ 99 program 99 step
✓ หน้ำจอสำมำรถตั้งค่ำบวกระยะ หรือลบระยะตัด ได้แบบเครื่องคิดเลข พร้อมสั่งงำนตัด
✓ หน้ำจอมำพร้อมปุ่มลัดตัดค่ำกระดำษมำตรฐำน ง่ำยเพียงปุ่มเดียว (A3, A4, A5, A6) (ตั้งค่ำเพิ่มปุ่มลัดได้)
✓ ระบบ “EP” Backgauge Control รุ่นใหม่ EASY-TOUCH-PAD หน้ำจอระบบสัมผัสใช้งำนง่ำย
✓ ระบบ “SCS” ใบมีดจะท ำงำนเมื่อใช้มือทั้งสองข้ำงกดสวิทซ์พร้อมกันเท่ำนั้น
✓ กำรกดทับกระดำษด้วยระบบไฮโดรลิคเป็นแบบ pre-clamping (Foot Pedal) และแบบอัตโนมัติ
✓ ตั้งค่ำแรงกดกระดำษ 200 – 1100 เดคำนิวตัน (daN)
✓ มีระบบ IR light Beam เซ็นเซอร์อัจฉริยะ ที่มำแทนฝำครอบหน้ำเครื่อง ไม่ต้องคอยเปิดปิด
✓ มีชุดลมเป่ำกระดำษ ช่วยให้หมุนกระดำษได้ง่ำย
✓ มีสวิทซ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดเครื่อง
✓ ตัวเครื่องท ำจำกเหล็กหล่อเคลือบกันสนิม หน้ำโต๊ะเป็นสแตนเลส
✓ ใบมีดท ำจำก “Solingen steel” ชนิด “HSS steel” ซึ่งมีควำมแข็งแรง ทนทำน กว่ำใบมีดปรกติ
✓ ชุดดันกระดำษด้ำนหลังมีฝำครอบป้องกันอันตรำย
✓ ขนำดก ำลังไฟ 1.5 kW ก ำลังไฟปรับฉำกหลัง 0.1 kW ก ำลังไฟฟ้ำ 220 V 50Hz
✓ ขนำดเครื่อง (สูง x กว้ำง x ลึก) 1,370 x 1,070 x 1,400 มม. น้ ำหนัก 369 กก.
✓ ผลิตจำกประเทศเยอรมันนี
✓ รับประกันตัวเครื่องพร้อมอะไหล่ฟรี 1 ปี (ไม่รวมเขียงรอง และใบมีด)
ACTIVATING BARS
แป้นส ำหรับกดตัดกระดำษ
ELECTRONIC HAND WHEEL
มือหมุนปรับระยะ manual
*โต๊ะข้ำงเป็นอุปกรณ์เสริม
** โต๊ะลมมีเฉพำะรุ่น L